Gun Logo White.png
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 

1. Deze algemene voorwaarden (hierna “AV”) gelden voor alle opdrachten, offertes, overeenkomsten en facturen van RAYGUN b.v.b.a. (h.o.b. “RAYGUN” of “RAYGUN STUDIO”), met KBO-nr. 0879.485.340 en maatschappelijke zetel te, Hooikaai 55, 1000 BRUSSEL. Door het aanvaarden van een offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met deze AV, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

 

2. De prijzen en kosten opgenomen in offertes zijn exclusief BTW.  Indien onze offerte niet uitdrukkelijk aangeeft dat het om een vaste (forfaitaire) prijs gaat, dan houden de prijzen en kosten slechts een raming naar best vermogen in op basis van de beschikbare gegevens op het ogenblik van het opmaken van de offerte.

 

3. Een offerte is geldig gedurende 15 dagen. Offertes moeten, opdat een bindende overeenkomst tot stand zou komen, door de opdrachtgever schriftelijk worden aanvaard. Bij aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever na verstrijking van voormelde termijn van 15 dagen, ontstaat pas dan een overeenkomst wanneer RAYGUN zelf alsnog haar akkoord bevestigt, hetzij expliciet, hetzij impliciet door aanvang van de werkzaamheden. De overeenkomst die ontstaat, stemt integraal overeen met de inhoud van de offerte (inclusief huidige algemene voorwaarden).

 

4. Behoudens andersluidende bepaling, zijn de termijnen van oplevering opgenomen in offertes louter indicatief. RAYGUN is slechts in verzuim nadat de opdrachtgever RAYGUN dienaangaande aangetekend in gebreke heeft gesteld.

 

5. De opdrachtgever dient bij iedere (tussentijdse en finale) oplevering een grondige controle uit te voeren van wat werd opgeleverd. Bij gebrek aan schriftelijk protest binnen de 8 dagen na datum van oplevering, wordt de opdrachtgever geacht de correcte uitvoering van de opdracht door RAYGUN te hebben erkend en aanvaard.

 

6. Opdrachten aan derden met betrekking tot de reproductie of openbaarmaking van het voorwerp van de opdracht, worden steeds in naam en voor rekening van de opdrachtgever verstrekt.

 

7. Behoudens andersluidende bepaling in de offerte en onder opschortende voorwaarde van integrale betaling van alle facturen van RAYGUN, verleent RAYGUN aan de opdrachtgever op het door de opdrachtgever goedgekeurde eindresultaat een gebruiksrecht voor een periode van 1 jaar (ingaand op de datum van oplevering), voor gebruik binnen het territorium van België en voor de media en doeleinden opgenomen in de offerte. Uitgesloten van voormelde gebruikslicentie, is het zogenaamde “adaptatierecht” (= het recht om de creatie op gelijk welke manier aan te passen / te wijzigen). Voor iedere bewerking (en reproductie of mededeling van die bewerking aan het publiek) is steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van RAYGUN vereist.

 

8. RAYGUN kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan de opdracht indien de opdrachtgever (conform het bepaalde in hogervermeld punt 5) een controle heeft uitgevoerd en expliciet of impliciet zijn goedkeuring heeft gegeven.

 

9. De opdrachtgever zal tijdig de nodige informatie en het nodige materiaal verschaffen en alle bijstand verlenen die RAYGUN nodig heeft voor de vervulling van de aan RAYGUN toevertrouwde opdracht. Bij gebrekkige naleving van deze verbintenis door de opdrachtgever, is RAYGUN niet aansprakelijk voor vertragingen of fouten bij uitvoering van de opdracht.

 

10. RAYGUN is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud, de kwaliteit, de boodschap of enig ander aspect van het materiaal aangeleverd door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal RAYGUN te allen tijde vrijwaren voor aanspraken van derden dienaangaande. In het bijzonder maar niet uitsluitend, zal de opdrachtgever, indien het aangeleverde materiaal creaties bevat die toebehoren aan derden (al dan niet beschermd door middel van intellectuele eigendomsrechten), als enige verantwoordelijk zijn voor het verkijgen van de nodige toelatingen namens die derden voor het gebruik ervan.

 

11. De aansprakelijkheid van RAYGUN voor schade uit hoofde van de uitvoering van een bepaalde opdracht, is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de aan RAYGUN toekomende vergoeding voor die bewuste opdracht. Onder geen enkele omstandigheid kan RAYGUN aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade zoals commerciële schade, inkomstenderving of verlies van informatie.

 

12. De opdrachtgever stemt ermee in dat RAYGUN de naam van de opdrachtgever en de voor hem of haar volbrachte opdracht mag gebruiken voor referentiedoeleinden .

 

13. Bij gebrek aan nadere verduidelijking in de offerte, in een separate overeenkomst of op de factuur, wordt de totale aan de opdrachtgever gefactureerde prijs geacht als volgt te zijn samengesteld: 60% = prijs voor de geleverde prestaties; 40% = prijs voor de verleende gebruiksrechten op het eindresultaat.

 

14. Indien partijen dit zijn overeengekomen, is RAYGUN gerechtigd een deel van de totale prijs voor de opdracht te factureren middels voorschotfactuur en/of tussentijdse facturen. Bij gebrek aan tijdige betaling van die facturen is RAYGUN gerechtigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling, verdere uitvoering van de opdracht op te schorten tot op het moment van algehele betaling van de bewuste factuur.

 

15. Indien de opdrachtgever een factuur wenst te protesteren, dient dit te gebeuren per aangetekend schrijven verzonden binnen de 10 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan duidelijk en specifiek protest, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard en is deze zondermeer integraal verschuldigd.

 

16. Iedere factuur is betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Bij overschreiding van de betalingstermijn van 30 dagen, is de opdrachtgever van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, vanaf de dag na de uiterste betaaldatum en tot op het ogenblik van algehele betaling, bovenop het factuurbedrag aan RAYGUN verschuldigd: (1) een conventionele intrest gelijk aan 8,5% (op jaarbasis) van het factuurbedrag, te berekenen a rato van het aantal verstreken dagen sinds de dag na de uiterste betaaldatum, en (2) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag.

 

17. Wanneer de opdrachtgever een overeengekomen opdracht op eigen initiatief herroept, dient deze de integrale overeengekomen prijs voor de integrale uitvoering van de opdracht te voldoen, onverminderd het recht van RAYGUN om alle werkelijk geleden schade op de Klant te verhalen.

 

18. Iedere opdracht, offerte, overeenkomst of factuur van of met RAYGUN, inclusief huidige algemene voorwaarden, evenals iedere betwisting daaromtrent, dient integraal te worden geïnterpreteerd en beoordeeld naar Belgisch recht. Voor alle geschillen tussen partijen, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.